പിന്കിമോളുടെ വീട്ടിലെ വഴക്ക് | Tintumon

പിന്കിമോളുടെ വീട്ടിലെ വഴക്ക്

അമ്മ: ഡാ അപ്പുറത്തെ പിന്കിമോളുടെ വീട്ടില്‍ എന്തോ വഴക്ക് നടക്കുന്നു, ഒന്ന് പോയി നോക്കടാ...

ടിന്റുമോന്‍: ഞാന്‍ ഒന്ന് പോയതിന്റെ ബഹളമാ അവിടെ നടക്കുനതു...

No comments:

Post a Comment