ന്യൂട്ടണ്‍-ഉം അവന്റെ ഒരു ഫിസിക്സ്‌-ഉം | Tintumon

ന്യൂട്ടണ്‍-ഉം അവന്റെ ഒരു ഫിസിക്സ്‌-ഉം

45 ആം വയസ്സില്‍ ആപ്പിള്‍ താഴേക്കു വീഴുന്നത് കണ്ടു ന്യൂട്ടണ്‍ ഗ്രാവിറ്റി യെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു

ടിന്റു : 45 വര്ഷം അവന്‍ ഒഴിച്ച മൂത്രം പിന്നെ മുകളിലോട്ടാണോ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ?
അവന്റെ ഒരു ഫിസിക്സ്

No comments:

Post a Comment