മുട്ടുവിന്‍ തുറകപെടും എന്നു പറയുവാന്‍ കാരണം | Tintumon

മുട്ടുവിന്‍ തുറകപെടും എന്നു പറയുവാന്‍ കാരണം

പള്ളില് അച്ഛന്: മുട്ടുവിന്‍ തുറകപെടും എന്നു പറയുവാന്‍ കാരണം??

ടിന്റുമോന്‍: അന്നു കാല്ലിംഗ് ബെല്‍ ഇല്ലായിരുന്നു അച്ഛാ...

No comments:

Post a Comment