Tiger Killed Tintumon. | Tintumon

Tiger Killed Tintumon.

Tiger killed Tintumon in zoo...

A monkey asked to tiger: Why did you killed Tintumon ??

Tiger: ആ പന്നി അര മണിക്കൂര്‍ എന്നെ നോക്കിയിട്ടു പറയുവാ "ഇത്രയും വലിയ പൂച്ചയോ!"

No comments:

Post a Comment