നന്നായി നോക്കണേ എന്റെ ചോരയാ... | Tintumon

നന്നായി നോക്കണേ എന്റെ ചോരയാ...

Tintumon donated blood to a pregnant woman...

After delivery tintumon went to husband and said "Congrats... നന്നായി നോക്കണേ എന്റെ ചോരയാ..."

No comments:

Post a Comment